Κατάλογος Παθήσεων

Είδη παθήσεων

Mυικές Δυστροφίες

 1. Μυϊκή δυστροφία Duchenne (DMD)
 2. Μυϊκή δυστροφία Becker (BMD) ή δυστροφινοπάθεια τύπου Becker
 3. Μυϊκή δυστροφία Emery-Dreifuss (EDMD)
 4. Ζωνιαίες Μυϊκές δυστροφίες (Limb-Girdle Muscular Dystrophies, LGMD)
 5. Μυοτονική δυστροφία τύπου 1 (Myotonic Dystrophy, DM1 ή νόσος Steinert) και Μυοτονική δυστροφία τύπου 2 (Proximal Myotonic dystrophy, DM2, PROMM)
 6. Οφθαλμοφαρυγγική Μυϊκή δυστροφία (Oculopharyngeal Muscular Dystrophy, OPMD)
 7. Πρόσωπο – ωμο – βραχιόνιος Μυική Δυστροφία (FSHD)
 8. Συγγενείς Μυϊκές Δυστροφίες
 9. Λευκοδυστροφίες 
 10. Ωμοπερονιαία Μυϊκή Δυστροφία

Μυοπάθειες

 1. Συγγενείς Μυοπάθειες
 2. Συγγενείς Mυοπάθειες Κεντρομυελικού Τύπου 
 3. Συγγενής Ραβδοειδής Μυοπάθεια (Nemaline Rod Myopathies)
 4. Συγγενής Μυοπάθεια τύπου Central Core (CCD)
 5. Ασθένεια Pompe
 6. Ασθένεια McArdle

Ασθένειες Κινητικού Νευρώνα

 1. Προμηκικο-νωτιαία μυϊκή ατροφία (Spinal Bulbar Muscular Atrophy, SBMA ή νόσος Κennedy Disease)
 2. Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (Amyatrophic Lateral Sclerosis – ALS)
 3. Nωτιαία Μυϊκή Ατροφία (Spinal Muscular Atrophy – SMA)

Μιτοχονδριακές ασθένειες

 1. Μιτοχονδριακές Μυοπάθειες – Σύνδρομο Kearn Sayre (KSS)
 2. Aταξία Friedreich

Ασθένειες Καναλιών Ιόντων

 1. Μυοτονικά Σύνδρομα
 2. Πρωτοπαθείς Περιοδικές Παραλύσεις

Ασθένειες Νευρομυικής Σύναψης

 1. Μυασθένεια Lambert – Eaton (LEMS)
 2. Μυασθένεια Gravis (MG)

Ασθένειες Περιφερικών Νεύρων

Ασθένεια Charcot-Marie-Tooth (CMT)

Άλλες Νευρομυϊκές Παθήσεις

 1. Πολυνευροπάθειες
 2. Αυχενική Δυστονία 
 3. Aσθένεια Danon
 4. Σύνδρομο Dejerine Sottas
 5. Σύνδρομο Guillain Barre
 6. Πολλαπλή Συγγενής Αρθρογρύπωση (AMC)
 7. Μυοσίτιδες